Animated timeline shows how Silicon Valley became a $2.8 tri…


Animated timeline shows how Silicon Valley became a $2.8 trillion neighborhood.

Poučenie o Vašich právach

Poučenie o Vašich právach

Informačná povinnosť prevádzkovateľa podľa čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) v súlade s § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon“).

Vážený hosť,

aby ste mohli využívať služby nášej spoločnosti ITBUBBLE SERVIS, s.r.o. spracúvame Vaše osobné údaje pre účely splnenia si zákonných povinností prevádzkovateľa. Radi by sme Vás ubezpečili, že bezpečnosť Vašich osobných údajov ako aj ich spracúvanie zákonným spôsobom je pre nás prvoradé a preto Vás informujeme o Vašich právach.

❖ Prevádzkovateľom je spoločnosť ITBUBBLE SERVIS, s.r.o. je:

ITBUBBLE SERVIS, s.r.o., Kalinčiakova 6, 92101 Piešťany, Slovenská republika IČO: 46297138 DIČSK: SK2023323610

1. Prevádzkovateľ si Vás dovoľuje poučiť, že spracúva Vaše osobné údaje v súlade s Nariadením na nasledovné účely:

a) Marketingové účely – na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa informovať svojich potenciálnych ako aj existujúcich zákazníkov o možných prebiehajúcich prípadne plánovaných akciách, podujatiach, možnosti využitia výhodných služieb v priestoroch prevádzkovateľa (priamy marketing). Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje pre marketingové účely iba za predpokladu, že ste ako dotknutá osoba vyjadrili so spracovaním osobných údajov na takýto účel súhlas.

b) Účely plnenia Zmluvy – na základe poskytnutia služieb prevádzkovateľa svojim zákazníkom dochádza k uzavretiu Zmluvy, pričom sa prevádzkovateľ oboznamuje s osobnými údajmi dotknutej osoby a zároveň si vedie písomnú evidenciu zákazníkov obsahujúcu osobné údaje dotknutých osôb.

c) Účely splnenia zákonnej povinnosti – na základe oznamovacej povinnosti prevádzkovateľa poskytovať osobné údaje zákazníkov v súlade s príslušnými zákonnými ustanoveniami obci Stará Lesná, osobe zodpovednej za vedenie účtovníctva
2
prevádzkovateľa ako aj ostatným oprávnený orgánom na základe osobitných predpisov. Prevádzkovateľ taktiež spracúva osobné údaje zákazníkov pre účely splnenia zákonnej povinnosti archivácie účtovných dokladov.

d) Účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa – na základe ktorých prevádzkovateľ prostredníctvom kamerového systému zabezpečuje ochranu osôb (zákazníkov) a ich majetku.

2. Doba uchovávania osobných údajov pre účely:

• uvedené v bode 1. písm. a) – Marketingové účely je v rozsahu 5 rokov • uvedené v bode 1 písm. b) – Účely plnenia Zmluvy je v rozsahu 5 rokov • uvedené v bode 1 písm. c) – Účely splnenia zákonnej povinnosti archivácie účtovných dokladov v rozsahu 10 rokov, účely splnenia ostatných zákonných povinností v rozsahu 10 rokov • uvedené v bode 1 písm. d) – Účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa v rozsahu 3-5 dní

3. V súlade s Nariadením máte v súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov nasledovné práva:

• Právo na prístup k osobným údajom – ako dotknutá osoba ktorej osobné údaje sú prevádzkovateľom spracúvane máte právo vedieť, či spracúvame Vaše osobné údaje. Pokiaľ spracúvame vaše osobné údaje máte právo nás požiadať o prístup k týmto údajom. Na základe Vašej žiadosti Vám vydáme potvrdenie s informáciami o spracúvaní vašich osobných údajov. Na základe Vašej žiadosti Vám prevádzkovateľ poskytne kópiu osobných údajov, ktoré spracúva. Za akékoľvek ďalšie kópie o ktoré požiadate ako dotknutá osoba má právo prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom.

• Právo na opravu osobných údajov – v prípade ak prevádzkovateľ eviduje vo svojej evidencii nesprávne osobné údaje máte právo požiadať nás o opravu osobných údajov. Zároveň máte ako dotknutá osoba právo aj na doplnenie prípadných neúplných osobných údajov. Na základe Vašej žiadosti prevádzkovateľ vykoná potrebnú opravu, prípadne doplnenie osobných údajov a to bez zbytočného odkladu po tom, čo ho dotknutá osoba o to požiadala.

• Právo na vymazanie osobných údajov – v prípade ak je spracovanie osobných údajov na marketingové účely, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. Rovnako máte ako dotknutá osoba právo na vymazanie osobných údajov za predpokladu, že je tu jeden z nasledovných dôvodov:

a. osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali; b. dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva,
3
c. dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov podľa čl. 21 ods. 1 Nariadenia a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa čl. 21 ods.2 Nariadenia, d. osobné údaje sa spracúvali nezákonne, e. je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo

• Právo podať sťažnosť dozornému orgánu – ako dotknutá osoba máte právo podať sťažnosť úradu na ochranu osobných údajov, ktorý vykonáva funkciu dozorného orgánu

• Právo na obmedzenie spracúvania – ako dotknutá osoba máte právo požadovať od prevádzkovateľa aby obmedzil spracúvanie Vašich osobných údajov. V prípade vyhovenia Vašej žiadosti bude prevádzkovateľ Vaše osobné údaje iba uchovávať. K obmedzeniu spracúvania Vašich údajov dôjde, ak nám oznámite, že Vaše osobné údaje sú nesprávne, a to až dokým neoveríme ich správnosť; ak spracúvame Vaše osobné údaje nezákonne, avšak vy nesúhlasíte s ich vymazaním a na miesto toho žiadate, aby sme spracúvanie Vašich osobných údajov len obmedzili; Vaše údaje už nepotrebujeme, ale potrebujete ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie svojich práv; alebo ak namietate voči spracúvaniu Vašich osobných údajov, a to až kým neoveríme, či naše oprávnené záujmy prevažujú nad Vašimi dôvodmi.

• Právo na prenosnosť údajov – máte právo žiadať, aby Vám prevádzkovateľ poskytol Vaše osobné údaje v elektronickej forme, ktorá Vám umožní ľahko si preniesť údaje do inej spoločnosti. Rovnako máte právo požiadať prevádzkovateľa, aby Vaše osobné údaje preniesol vybranej spoločnosti priamo on.

• Právo namietať – dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané na základe článku 6 ods. 1 písm. e) alebo f) Nariadenia vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Vyššie uvedené práva môžete ako dotknutá osoba vykonávať prostredníctvom žiadosti, s ktorou sa môžete na nás kedykoľvek obrátiť, a to:

– e-mailom na: info-servis@itbubble.sk – prostredníctvom online elektronického formulára zverejneného na našej webovej stránke

This smartphone ‘airbag’ will protect your phone from breaki…


This smartphone ‘airbag’ will protect your phone from breaking
Credit: Landesschau Baden-Württemberg ADcase